POLÍTICA D'IDENTIFICACIÓ DELS DONANTS

Tret de causa de força major, el tresorer actualitzarà diariament la pàgina del registre públic de donacions, però pel que fà a les dades identificatives del donant, es prendran les següents mesures per mantindre la privacitat:

L'altra dada identificativa que posarem en el cas de que l'ingrés, traspàs o transferència s'hagi fet des de la mateixa Caixa Catalunya, serà el codi d'oficina origen. Si prové d'una altra caixa o banc, sortirà "Altres Entitats".

En tot cas si vosté vol que canviem alguna dada, o veu que la seva donació consta com anònima i vol que hi posem una altra cosa, o per a qualsevol altra consulta, contacti amb el nostre tresorer per qualsevol d'aquests mitjans:

Tancar finestra o pestanya